Regulamin grupy zakupowej „w stodole” utworzonej przez horreum

§1 Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnikami grupy zakupowej „w stodole” mogą być osoby, które dobrowolnie wyrażą wolę przystąpienia do realizacji zakupów wspólnych w ramach projektu oraz zaakceptują warunki niniejszego regulaminu.
 2. Do grupy zakupowej „w stodole”można przystąpić w dowolnym momencie.
 3. Osoba zgłasza wolę przystąpienia do grupy zakupowej „w stodole”poprzez przesłanie wniosku na adres mailowy: stowarzyszenie.horreum@gmail.com
 4. Horreum po otrzymaniu wniosku przesyła wnioskodawcy drogą elektroniczną decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do grupy zakupowej.
 5. Osoba przyjęta
  • wnosi na konto stowarzyszenia zadatek w kwocie 100 zł, który będzie rozliczany
   w ramach zakupów,
  • podpisuje zobowiązanie do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, materiałów, dokumentów oraz informacji jak w § 3 Poufność informacji (załącznik nr 2),
  • podpisuje zobowiązanie do terminowego regulowania płatności i wnoszenia składek członkowskich oraz zgodę na regulowanie zaległości ze zdeponowanego na koncie stowarzyszenia zadatku.
 6. Po wpłacie zadatku, pierwszej składki członkowskiej oraz przesłaniu prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów osoba wyrażająca zainteresowanie przystąpieniem do grupy zakupowej „w stodole”staje się członkiem grupy zakupowej czyli otrzymuje dostęp:
  • do grupy na messengerze „Przyjaciele horreum”
  • oraz do prywatnej grupy „w stodole”
  • do arkusza zamówień.
 7. Z uczestnictwa w grupie zakupowej można zrezygnować w każdej chwili, składając rezygnację na piśmie. Można przesłać rezygnację drogą mailową z potwierdzeniem odbioru. Zadatek wniesiony przy zapisie będzie rozliczony w ramach ostatnich zakupów.
 8. O asortymencie, terminie składania zmówień, czasie i miejscu odbiorów, rozliczeniach wspólnych zakupów itp. uczestnicy grupy zakupowej
  są informowani:
  • przez grupę „Przyjaciele horreum” na messengerze,
  • przez grupę „Przyjaciele horreum” na messengerze,
  • przez posty na stronie prywatnej grupy na facebooku.
 1. Lista planowanych i prowadzonych zakupów jest zamieszczona
  i na bieżąco aktualizowana w arkuszu zamówień.
 2. Warunkiem przeprowadzenia zakupów jest zebranie minimum logistycznego określonego przez sprzedawcę.

§ 2 Zasady funkcjonowania grupy zakupowej

 1. Grupa zakupowa została utworzona w celu uzyskiwania przez uczestników optymalnych warunków zakupu konkretnych produktów i usług poprzez tworzenie hurtowych zapytań ofertowych do producentów żywności ekologicznej.
 2. Każdy uczestnik grupy zakupowej „w stodole”jest zobowiązany do:
  1. odbierania zakupów do własnych opakowań
  2. odbioru zakupów w terminie
  3. regulowania należności w wyznaczonym przez horreum terminie nawet
   za zakupy nieodebrane
  4. wywiązywania się z obowiązku pracy na rzecz grupy lub wnoszenia miesięcznych składek członkowskich.
 3. W przypadku niewniesienia wpłaty za zamówienie
  1. konto uczestnika w arkuszu zamówień zostaje zablokowane do czasu wniesienia wpłaty;
  2. jeśli arkusz jest już uruchomiony, to blokada obowiązuje do rozpoczęcia kolejnych zamówień;
  3. o ile wpłata nie zostanie wniesiona, kwota zostanie potrącona z kwoty zdeponowanej na poczet zakupów na koncie stowarzyszenia, a uczestnik zostaje pozbawiony możliwości dokonywania wspólnych zakupów do czasu uzupełnienia zdeponowanego zadatku.
 4. Każdy uczestnik grupy zakupowej jest zobowiązany do opłacania składki w kwocie 50 zł/miesiąc.
  1. za podejmowanie się realizacji zamówień na rzecz grupy członkowi grupy zakupowej przysługuje bonifikata w postaci zwolnienia z opłacania składki;
  2. bonifikata obowiązuje przez określoną liczbę miesięcy w zależności od wkładu pracy uczestnika;
  3. bonifikata jest przyznawana przez horreum.
 5. Bonifikata może być przyznana za:
  1. organizację zamówienia zgodnego z potrzebami grupy, czyli:
   • nawiązanie kontaktu z rolnikiem/dostawcą
   • ustalenie asortymentu, cen, rabatów
   • ogłoszenie zamówienia w grupie na fb,
   • współpracę z osobami odpowiedzialnymi za arkusz w celu dodania pozycji
    do arkusza,
  2. odebranie podsumowania zamówień i złożenie zamówienia,
  3. odbiór zamówienia,
  4. rozliczenie należności za zamówienie
  5. systematyczne ważenie, rozdzielanie dostaw;
  6. systematyczny transport zamówień od rolnika/dostawcy lub z miejsca spotkań
   z rolnikiem/dostawcą
  7. aktywne korzystanie z fanimani.pl skutkujące darowiznami na konto stowarzyszenia od zakupów online lub przekazanie przy rozliczeniu rocznym 1/5% podatku;
  8. w przypadku rolników/dostawców za transport zamówień na miejsce spotkań, wprowadzanie asortymentu do arkusza, rozliczanie wpłat od kupujących.
 6. W przypadku nieopłacenia składki członkowskiej
  1. konto uczestnika w arkuszu zamówień zostaje zablokowane do czasu wniesienia wpłaty
  2. jeśli arkusz jest już uruchomiony, to blokada obowiązuje do rozpoczęcia kolejnych zamówień.
  3. o ile wpłata nie zostanie wniesiona, kwota zostanie potrącona z kwoty zdeponowanej na poczet zakupów na koncie stowarzyszenia, a uczestnik zostaje pozbawiony możliwości dokonywania wspólnych zakupów do czasu uzupełnienia zdeponowanej kwoty.
 7. Za przeprowadzenie procedury zakupowej odpowiedzialne jest horreum.

§ 3 Poufność informacji

 1. Członkowie grupy zakupowej są zobowiązani są do zachowania poufności wszystkich informacji handlowych, danych i koncepcji zamieszczonych w ramach grupy zakupowej, a także do ochrony interesów i nieprzekazywania ich osobom trzecim.
 2. Każdy z uczestników grupy zakupowej zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, materiałów, dokumentów oraz informacji handlowych i organizacyjnych, otrzymanych lub uzyskanych w sposób zamierzony lub przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej w związku z realizacją działań na rzecz zakupów wspólnych. Dotyczy to szczególnie informacji, które członkowie grupy zakupowej otrzymali bezpośrednio od siebie, a także za pośrednictwem osób działających w imieniu horreum, za wyjątkiem informacji przekazanych do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieoznaczony krąg osób.
 3. Obowiązek członków grupy zakupowej zachowania w tajemnicy w/w informacji obejmuje w szczególności zakaz ich udostępniania osobom trzecim z wyjątkiem osób zaangażowanych w realizację postanowień niniejszego Regulaminu oraz członków władz, kontroli.
 4. Członkom grupy nie wolno w sposób bezpośredni ani pośredni ujawniać, przekazywać, udostępniać ani też wykorzystywać we własnym lub cudzym interesie informacji dotyczących innych członków grupy.
 5. Członkowie grupy zobowiązują się do zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń technicznych, gwarantujących zachowanie w poufności przetwarzanych danych w ramach Regulaminu oraz ich integralności i dostępności, a w szczególności zastosowane środki powinny zabezpieczać je przed dostępem osób nieupoważnionych.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest opublikowany w witrynie horreum.e-ngo.pl
 2. Horreum przekaże wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wszystkim członkom grupy zakupowych drogą elektroniczną z 14-dniowym wyprzedzeniem oraz opublikuje je na stronie, o której mowa w ust. 1
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.
 4. Załączniki do regulaminu stanowią:
  • wniosek o dołączenie do grupy zakupowej „w stodole” (plik do pobrania)
  • deklaracja uczestnika grupy zakupowej „w stodole” (plik do pobrania)
Skip to content