hHorreum zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny horreum.e-ngo.pl

Data publikacji i aktualizacji strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 06.08.2022
Data ostatniej istotnej aktualizacji: j.w

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy są migawkami dokumentującymi wydarzenia w stowarzyszeniu, stąd nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • zdjęcia posiadają opisy alternatywnych,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • strona nie jest w pełni dostosowana do działania na urządzeniach mobilnych.

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 06.08.2022

Metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez stowarzyszenie

Skróty klawiaturowe

Strona posiada menu dostępności z powiększaniem, kontrastem i przekierowaniem do pomocy (dostępność elementów strony z klawiatury dla przeglądarki Firefox) oraz mapę strony w celu umożliwienia poprawnej nawigacji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt stowarzyszenie.horreum@gmail.com Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

horreum
ul. Gminna 171/173
42-221 Częstochowa
e-mail: stowarzyszenie.horreum@horreum
witryna internetowa: www.horreum.e-ngo.pl

Dostępność architektoniczna

Spotkania RWS Stodoła odbywają się na posesji prywatnej. Przed posesją jest ogólnodostępny parking, nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na teren spotkań może wejść w dniach spotkań grupy RWS osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem po uprzednim zaanonsowaniu wizyty. Stowarzyszenie nie umożliwia skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

W kontaktach ze stowarzyszeniem można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną, w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Skip to content